Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

vedecká konferencia
Basin and Flood Risk Management
serial number: 21120181

projekt Medzinárodného Višehradského fonduZÁVERY A ODPORÚČANIAPartneri projektu:
Výskumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
www.vuv.cz

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
www.kzgw.gov.pl

Magyar Víziközmű Szövetség
www.maviz.org

Výskumný ústav vodného hospodárstva
www.vuvh.sk

Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH
www.zsvts.sk/organizacie/slovenska-vodohospodarska-spolocnost-svhs