Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
 
                                                               NSP_logo


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Termín realizácie projektu: 07/2009 – 06/2012.

Nosné ciele projektu:
  • posilniť postavenie zamestnávateľov a ich partnerov v procese definovania požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj v procese prípravy a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov,
  • vytvoriť a overiť mechanizmy komunikácie so zamestnávateľmi a ich partnermi pri zisťovaní aktuálnych a budúcich kvalifikačných požiadaviek na pracovnú silu,
  • analyzovať aktuálne mechanizmy prenosu požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania a prípravy pre trh práce a navrhnúť systémové zmeny,
  • poskytnúť vzdelávacím inštitúciám informácie o potrebách trhu práce,
  • vytvoriť a overiť metodiku zberu objektívnych informácií z trhu práce a ich spracúvania do štandardizovanej podoby,
  • vytvoriť novú informačnú základňu o aktuálnych a budúcich požiadavkách trhu práce a prostredníctvom nej predpoklady na tvorbu a systematickú aktualizáciu NSP, rozvoj vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade s NSP a Národnou sústavou kvalifikácií,
  • prepojenie NSP s revidovanou klasifikáciou zamestnaní KZAM-R v súlade s inovovanou medzinárodnou klasifikáciou ISCO 08.