1) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., PR
Radničné námestie č. 8, 969 39 Banská Štiavnica
IČO: 36022047 05 IČ DPH: SK2020066213
  DIČ: 2020066213
Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
priama: 045/6921 718 Fax.: 045/6921569
 ústredňa: 045/6945111 E-mail: gr@svp.sk
  Web. stránka: www.svp.sk
 
2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
IČO: 36022047 01 IČ DPH: SK2020066213
  DIČ: 2020066213
Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ OZ
priama: 02/60292301 Fax.: 02/65420077
 ústredňa: 02/60292111 E-mail: jozef.ducz@svp.sk
  Web. stránka: www.svp.sk
 
3) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany
Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
IČO: 36022047 02 IČ DPH: SK2020066213
  DIČ: 2020066213
Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka OZ
priama: 033/7764701 Fax.: 033/7727073
 ústredňa: 033/7764111 E-mail: jozefina.slezakova@svp.sk
  Web. stránka: www.svp.sk
 
4) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
IČO: 36022047 03 IČ DPH: SK2020066213
  DIČ: 2020066213
Ing. Milan Žiak, riaditeľ OZ
priama: 048/4716113 Fax.: 048/4146444
 ústredňa: 048/4716181 E-mail: milan.ziak@svp.sk
  Web. stránka: www.svp.sk
 
5) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
IČO: 36022047 04 IČ DPH: SK2020066213
  DIČ: 2020066213
Ing. Roman Ivančo, riaditeľ OZ
priama: 055/6008141 Fax.: 055/6333580
 ústredňa: 055/6008111 E-mail: roman.ivanco@svp.sk
  Web. stránka: www.svp.sk
 
6) Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
IČO: 00156 884 IČ DPH: SK2020749852
  DIČ: 2020749852
RNDr. Martin Benko, PhD.,  generálny riaditeľ
priama: 02/59415366 Fax.: 02/54771247
 ústredňa: 02/59415111 E-mail: shmu-gr@shmu.sk
  Web. stránka: www.shmu.sk
 
7) Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
IČO: 00156 850 IČ DPH: SK2020798593
  DIČ: 2020798593
Ing. Ľubica Kopčová, PhD., generálna riaditeľka
priama: 02/59343336, 0905479610 Fax.: 02/54431951, 54418479
 ústredňa: 02/59343111 E-mail: riaditel@vuvh.sk
  Web. stránka: www.vuvh.sk
 
8) Vodohospodárska výstavba, š.p.
Karloveská 2, 842 04 Bratislava
IČO: 00156752 IČ DPH: SK2020480198
  DIČ: 2020480198
Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ
priama: 02/65427822 Fax.: 02/65427667
 ústredňa: 02/65427822, 827 E-mail: info@vvb.sk
  Web. stránka: www.vvb.sk
 
9) BURSA, s.r.o.
Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36055123 IČ DPH: SK2020095825
  DIČ: 2020095825
Ing. Ondrej Bursa, riaditeľ
priama: 048/4142303 Fax.: 048/4115068
 ústredňa: 048/4142300 E-mail: bursa@bursa.sk
  Web. stránka: www.bursa.sk
 
10) GEOtest, Bratislava, spol. s r.o.
Stavbárska 27, P.O.Box 4, 820 08 Bratislava 28
IČO: 31343252 IČ DPH: SK2020328981
  DIČ: 2020328981
Ing. Andrea Hurtíková, konateľka spoločnosti
Ing. Martin Mikita, PhD., výrobný manažér
priama: 0903461900 Fax.: 02/45640078
 ústredňa: 02/45640075 E-mail: geotest@geotestba.sk
  Web. stránka: www.geotestba.sk
 
11) HYDROCOOP spol. s r.o.
P.O.Box 92, Dobšinského 32, 810 05 Bratislava 15
IČO: 31336949 IČ DPH: SK2020300040
  DIČ: 2020300040
Ing. Peter Gemeran, hlavný konateľ
priama: 02/45522116 Fax.: 02/45640927
 ústredňa: 02/45640927 E-mail: hydrocoop@hydrocoop.sk
  Web. stránka: www.hydrocoop.sk
 
12) REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava 3
IČO: 00685780 IČ DPH: SK2020294980
  DIČ: 2020294980
Ing. Gabriel Tuhý, riaditeľ
priama: 0905336890 Fax.: 02/44461478
 ústredňa: 02/44461612, 41 E-mail: regotrans@regotrans.sk
  Web. stránka: www.regotrans-rittmeyer.sk