Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Zoznam periodickej tlače - Detail
Evidenčné číslo: EV 3499/09

1. Názov periodickej tlače: Vodohospodársky spravodajca
2. Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
3. Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.07.1957
4. Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5. Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6. Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7. Obsahové zameranie: Aktuálne a nové poznatky a skúsenosti z oblasti vodného hospodárstva.
typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania

časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava

8. Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu:
9. Údaje o vydavateľovi periodickej tlače

právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
IČO: 30 841 721
telefón: 048/41 48 742, 0903/650 895
email: maria.richnovska@svp.sk

10. Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby:
11. Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

 
12. Zmena údajov o periodickej tlači: