Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
vhs
Redakcia časopisu VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA
Nábrežie armád. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, SR
tel.: 02/59343404, 0905 594 435
   
     
C e n n í k   i n z e r c i e
     
     
  Plošná inzercia cena v EUR
Farebná vonkajšia, zadná strana obálky (iba celá A4)  498,00
  vnútorné strany obálky : plná strana, formát A4 398,00
      1/2 strany,   formát A5  249,00
      1/4 strany,   formát A6  166,00
      1/8 strany,   vizitka  40,00
     
Čierno-biela vo vnútri časopisu:  
      plná strana, formát A4  266,00
     1/2 strany, formát A5  166,00
     1/4 strany A6  116,00
     1/8 strany, vizitka  27,00
     
Zľava Pre členské organizácie Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, na všetky formy inzercie 20%
  za jedno opakovanie tej istej reklamy   10%
  za druhé a ďalšie opakovanie tej istej reklamy 20%
     
   
Redakčná uzávierka:  
jeden mesiac pred vydaním nového čísla  
Objednávky prijíma redakcia  
Cenník schválený:  
Dňa 4.12.2008,  Uznesením v časti  II. bod 5. zo  70. zasadnutia VR