S t a n o v y
Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
na Slovensku

 
Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, pôsobnosť, ciele a zásady hospodárenia Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. Združenie je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe ustanovenia § 6 zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


Článok I.
Názov, sídlo a územné pôsobenie

 
1.1.     Názov:                          Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
                                      na Slovensku (ZZVH)
                                        
1.2.     Sídlo:                             Nábrežie arm. gen. L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava
1.3.     Územná pôsobnosť:      Slovenská republika 
 
 
Článok II.
Charakter a postavenie
 
 
2.1      ZZVH je nezávislá, nezisková, dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorá vystupuje vo svojom mene.
2.2      ZZVH je samostatná právnická osoba. Vstupuje do právnych vzťahov a nesie zodpovednosť z nich vyplývajúcu.
 
Článok III.
Ciele 

 
 1. Zabezpečovať ochranu spoločných aj špecifických záujmov členov ZZVH a vytvárať vhodné podmienky na činnosť ZZVH. 
 
 1. Podieľať sa iniciatívne na príprave, tvorbe a procese schvaľovania predpisov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru , ktoré ovplyvňujú činnosti a podnikanie vo vodnom hospodárstve a presadzovať ich zmeny a doplnenia.
 
 1. Poskytovať súčinnosť pri príprave a tvorbe strategických koncepčných a plánovacích dokumentov SR v oblasti vôd a vodného hospodárstva.
 
 1. Zabezpečovať činnosti a služby charakteru informačného, konzultačného, poradenského, výchovno-vzdelávacieho, publikačného, projekčného organizačného a riadiaceho.
 
 1. Spolupracovať s odbornými profesijnými organizáciami pôsobiacimi v Slovenskej republike aj v zahraničí a vytvárať podmienky pre túto spoluprácu.
 
 1. Podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia v oblasti vôd.
 
 1. Zastupovať svojich členov voči príslušným odborovým orgánom a uzatvárať s nimi kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
 
 1. Sústreďovať, analyzovať a spracovávať dôležité poznatky a skúsenosti z praxe vo vodnom hospodárstve doma aj v zahraničí a zabezpečiť ich popularizovanie a rozširovanie pre účelné využívanie v praxi.
 
 1. Presadzovať v širokej verejnosti význam, podstatu a ciele vodného hospodárstva a vodných stavieb a aktívnou komunikáciou najmä s mládežou získavať ich záujem o štúdium technických odborov.
 
 1. Združovať odborníkov z členských organizácií za účelom poskytovania expertných poradenských a konzultačných služieb zameraných na oblasť vodohospodárskych činností.
 
3.11   Spolupracovať pri organizovaní odborných konferencií, sympózií, exkurzií, seminárov, študijných ciest, prednášok, súťaží detí, mládeže, mladých vodohospodárov a ďalších aktivít zameraných na problematiku vôd a vodného hospodárstva.  
 
3.12   Vydávať vlastný časopis.
3.13   Zabezpečovať  všetky aktivity ZZVH v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými predpismi, za účelom naplnenia cieľov ZZVH.
 
 
Článok IV.
Členstvo 

 
4.1      Členmi ZZVH sa môžu stať:
 1. fyzické osoby staršie ako 18 rokov  s odbornou kvalifikáciou na úseku vodného hospodárstva, ktorí sa aktívne podieľajú pri presadzovaní vodohospodárskej politiky, ochrane a tvorbe životného prostredia,
 2. právnické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky (kolektívny členovia),
 3. organizačné jednotky právnických osôb uvedených v písm. b), ktoré sú zapísané v obchodnom registri,
 4. fyzické osoby, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj ZZVH, ktoré sa stávajú čestným členom ZZVH na návrh Výkonnej rady a schválením Zhromaždenia predstaviteľov zamestnávateľov.
4.2      Riadne členstvo v ZZVH, na základe písomnej prihlášky schvaľuje na návrh Výkonnej rady Zhromaždenie.
4.3      Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo prehlásiť, že sa so stanovami ZZVH oboznámila a so stanovami súhlasí.
4.4      Členstvo v ZZVH zaniká:
 1. oznámením člena o ukončení členstva,
 2. neuhradením členského príspevku do stanoveného termínu,
 3. zrušením v dôsledku porušenia členských povinností závažným spôsobom alebo ich dlhodobým porušovaním, alebo nečinnosti člena združenia,
 4. úmrtím fyzickej osoby, alebo zánikom právnickej osoby, ktorá bola členom združenia.
 
 1. Členom, ktorým zaniklo členstvo v ZZVH neprináleží vrátenie zaplateného členského príspevku, ani iné majetkové vysporiadanie.
 
Článok V.
Práva a povinnosti členov

 
5.1       Členovia  ZZVH majú právo:
 1. voliť a byť volení do orgánov ZZVH,
 2. zúčastňovať sa na činnostiach v zmysle čl. III týchto stanov.
 
5.2       Členovia ZZVH sú povinní:
 1. dodržiavať stanovy ZZVH, 
 2. plniť ciele ZZVH, zapájať sa do práce v odborných komisiách, ak sú tieto zriadené,
 3. uhrádzať členské príspevky v stanovenej výške a termínoch.

Článok VI.
Orgány 


Orgány ZZVH sú:
 1. Zhromaždenie predstaviteľov zamestnávateľov(ďalej len Zhromaždenie)
 2. Výkonná rada
 3. Revízna komisia

   
Článok VII.
 Zhromaždenie

 
 1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom ZZVH.
 
 1. Členom zhromaždenia je každý člen zastúpený jedným zástupcom s jedným hlasom. Člen uplatňuje svoje právo na Zhromaždení prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo povereného zástupcu.
 
 1. Zhromaždenie zvoláva Výkonná rada najmenej jedenkrát ročne, písomne. Mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia je Výkonná rada povinná zvolať do štyroch týždňov, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov ZZVH alebo, ak o tom rozhodne Výkonná rada v prípade ak si to vyžadujú vážne záujmy ZZVH.
 
7.4      Zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej polovica členov. 
 
7.5      Zhromaždeniu predsedá a jej rokovanie riadi predseda alebo podpredseda Výkonnej rady. 
 
 1. Hlasovanie sa vykonáva aklamáciou. Tajne sa hlasuje, ak o to požiada ktorýkoľvek člen, a ak to schváli Zhromaždenie
 
 1. Platné uznesenie ako výsledok hlasovania vyžaduje, aby bolo prijaté účastníkmi, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu  prítomných na Zhromaždení. Pri rozhodovaní o zmene stanov a zvýšení členského príspevku a zániku združenia je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov. 
 
7.8      O priebehu rokovania sa vyhotovuje zápisnica.
 
7.9      Do pôsobnosti Zhromaždenia patrí: 
 1. schvaľovanie stanov a ich zmien a doplnkov,
 2. rozhodovanie a schvaľovanie prijatia a vylúčenia členov,
 3. volenie a odvolávanie členov Výkonnej rady, predsedu Výkonnej rady a podpredsedu Výkonnej rady a predsedu revíznej komisie,
 4. schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení ZZVH za uplynulý rok,
 5. schvaľovanie Akčného plánu a rozpočtu na bežný rok a prípadnú jeho zmenu,
 6. schvaľovanie výšky členského príspevku.
 
 1. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad môže predseda Výkonnej rady vyvolať Hlasovanie per rollam t.j. hlasovanie resp. vyjadrenie názoru formou obežníka písomne, alebo e-mailovým dotazom, teda nie riadnym zasadnutím. Takého hlasovanie je platné, ak s uznesením per rollam súhlasí nadpolovičná väčšina členov ZZVH. Uznesenie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí Zhromaždenia zaznamenané do zápisnice. S Hlasovaním per rollam musí súhlasiť nadpolovičná väčšina  členov ZZVH. Pokiaľ člen ZZVH nepredloží stanovisko do 3 dní od obdržania písomného dotazu znamená, že s ním súhlasí. 
 
Článok VIII.
Výkonná rada 

 
 1. Výkonná rada je výkonný orgán ZZVH a zodpovedá za celú svoju činnosť Zhromaždeniu.
 
 1. Štatutárnym zástupcom ZZVH je predseda Výkonnej rady.
 
 1. Funkčné obdobie členov Výkonnej rady je štvorročné a končí zvolením, alebo kooptovaním nových členov do Výkonnej rady. Kooptovaného člena schvaľuje Zhromaždenie na najbližšom zasadnutí.
 
 1. Výkonná rada zvoláva zasadnutie, najmenej však dvakrát ročne. 
 
 1. Výkonná rada je schopná platne sa uznášať vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Výkonnej rady.
 
 1. Zasadnutie Výkonnej rady zvoláva a rokovanie riadi predseda alebo podpredseda Výkonnej rady. 
 
 1. O priebehu rokovania sa vyhotovuje zápisnica.
 
 1. Do pôsobnosti Výkonnej rade patrí:
 1. predkladať Zhromaždeniu návrhy Akčného plánu a Rozpočtu na ďalší rok vrátane predpokladaných finančných potrieb a zdrojov ich zabezpečenia na implementáciu cieľov podľa článku III. týchto stanov,
 2. zabezpečovať a operatívne riadiť činnosť ZZVH medzi zasadnutiami Zhromaždenia,
 3. pripravovať návrhy a odporúčanie na prijatie nových členov resp. vylúčenie členov. 
  1. Výkon funkcie člena Výkonnej rady je zastupiteľný. 
 
 
Článok IX.
Revízna komisia
 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom ZZVH, ktorá dozerá nad jeho činnosťou.
 
 1. Revízna komisia sa skladá s troch členov vrátane predsedu, ktorý riadi jej činnosť. 
 
 1. Členov revíznej komisie na návrh zvoleného predsedu revíznej komisie volí Zhromaždenie.
 
 1. Členom revíznej komisie nemôže byť člen Výkonnej rady.
 
 1. Funkčné obdobie členov revíznej komisie je štvorročné, ale neskočí skôr, pokiaľ nie je za predchádzajúceho člena zvolený, alebo kooptovaný nový člen. 
 
 1. Členovia revíznej komisie majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov ZZVH, najmä do účtovnej evidencie a vyžadovať informácie od členov Výkonnej rady a ostatných  členov ZZVH. 
 
 
Článok X.
Voľby do orgánov 

 
 1. Na vykonanie volieb do orgánov ZZVH je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov Zhromaždenia.
 
 1. Kandidát je zvolený do príslušného orgánu, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov Zhromaždenia.
 
 1. Voľby sa konajú verejne, alebo tajne. O spôsobe rozhodujú prítomní členovia Zhromaždenia  väčšinou hlasov. 
 
 1. Na organizovanie a riadenie priebehu volieb Zhromaždenie volí spoločnú volebnú a mandátovú komisiu. Má troch členov, ktorí si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý vystupuje za komisiu.
 
Článok XI.
Zásady hospodárenia

 
11.1     ZZVH zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
11.2     Finančnými zdrojmi ZZVH sú:         
 1. povinné príspevky členov,
 2. dobrovoľné príspevky členov,
 3. dary,
 4. účelové príspevky a dotácie,
 5. príjmy a výnosy z vlastnej činnosti,
 6. iné príjmy.
 
11.3  Členovia Združenia ZZVH sú povinní dbať o to, aby majetok s ktorým ZZVH hospodári bol čo najhospodárnejšie využívaný a chránený.
11.4  ZZVH vedie účtovníctvo, zostavuje účtovnú závierku a predkladá ju príslušným orgánom.
11.5  Hospodárenie ZZVH sa riadi finančným rozpočtom.
11.6  Pri zániku ZZVH sa vykoná majetkové vysporiadanie.
 
Článok XII.
Zánik združenia

Združenie zaniká:
12.1  Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
12.2.Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1.Stanovy boli schválené na zasadnutí Zhromaždenia 7. novembra 2018 a týmto dňom nadobúdajú účinnosť.
13.2  Dňom schválenia týchto stanov sa rušia stanovy ZZVH zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku schválené dňa 21. apríla 2006. ZZVH má registrované stanovy Ministerstvom vnútra SR dňa 20.12.1991 pod č. VVS-2200/90-111.