Súťažná konferencia mladých vodohospodárov v roku 2016

 15. ročník súťažnej Konferencie mladých vodohospodárov v rámci Konferencie mladých odborníkov SR sa uskutočnil dňa 9. novembra 2016 v priestoroch Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Do súťaže mladých vodohospodárov prihlásilo  svoje práce 9 slovenských a českých súťažiacich.

Gestor Konferencie mladých vodohospodárov: Ing. Ľubica Kopčová, PhD. (Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku)

Odborný garant pre vodné hospodárstvo: Ing. Ľubica Kopčová, PhD. (VÚVH)

Predsedníčka súťaže mladých vodohospodárov pre vodné hospodárstvo: Ing. Mária Grebeňová-Laczová (SVP, š. p., BŠ)

ODBORNÁ POROTA:
anonymné posúdenie:  Ing. Mária Grebeňová-Laczová (SVP, š. p. BŠ, predsedníčka poroty), Ing. Ingrid Kušniráková (OZ BB SVP, š. p.), Ing. Alena Bujnová (SVP, š. p., BŠ), prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (SvF STU BA), Ing. Pavel Hucko, PhD. (VÚVH BA), Ing. Peter Rusina (OZ BA, SVP, š. p.), Ing. Juraj Jurica (SVP, š. p. LV, neprítomný).
 
Ocenení súťažiaci v abecednom poradí: Fidlerová, Dana, Pěník, Vojtěch, Sočuvka, Valentín

Ocenené práce porota vyhlásila bez udania poradia. Súťažné práce môžu autori publikovať v odborných periodikách, a to podľa pokynov, ktoré si jednotlivé periodiká stanovujú. Výber prác uverejníme aj vo Vodohospodárskom spravcodajcovi. Abstrakty všetkých 9 prác si môžete pozrieť na webe ZZVH v časti Konferencia ml. vodohospodárov.

 

KONFERENCIA MLADÝCH ODBORNÍKOV 2016

15. ročník Konferencia mladých vodohospodárov
Por. č. Priezvisko, meno Názov príspevku Inštitúcia
1  Fidlerová, Dana  Využitie bioindikačných vlastností bentických rozsievok
 (BACILLARIOPHYCEAE) pre účely hodnotenia ekologického
 potenciálu vybraných vodných nádrží Slovenska
 VÚVH BA
2  Pěník, Vojtěch  Proudění komplexních směsí v potrubí  ČVUT Fsv Praha
3  Sočuvka, Valentín  Analýza zanášania VD Veľké Kozmálovce za 5 ročné obdobie  ÚH SAV BA