Š t a t ú t  
 
časopisu
„Vodohospodársky spravodajca”
 
 
Vypracoval:
Ing. Pavel Hucko, CSc.
 
 
 
predseda redakčnej rady
časopisu Vodohospodársky spravodajca
Platí od:
 1.1.2015
Gestor:
Ing. Mária Richnovská
 
 
 
tajomník ZZVH
 
 
Vydal:
sekretariát ZZVH
do:
 odvolania
Schválil:
Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
 
 
predseda Výkonnej rady ZZVH
 
 16.12.2014
 
 
P R V Á   H L A V A
 
Článok 1
Úvodné ustanovenie
 
       Vydávanie časopisu „VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA” patrí v zmysle Čl. 3. bod 11. Stanov Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len ZZVH), ktorý je vydavateľom, medzi jeho základné ciele činnosti.
       Na základe prihlášky k registrácii periodickej tlače zo dňa 24.3.2009 bol  časopis zaregistrovaný  na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3499/09– do evidencie periodickej tlače podľa § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Tlačový zákon) s periodicitou 6 x ako dvojmesačník.
 
Článok 2
Úlohy a zameranie
 
       Vydávaním časopisu „VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA” ZZVH vykonáva verejnoprospešnú činnosť. Obsahová skladba časopisu je súčasťou výchovy a vzdelávania v oblasti vodného hospodárstva.
       Vzhľadom na účel časopisu – šíriť aktuálne informácie, nové poznatky výskumu a vývoja a praktické  skúsenosti zo všetkých oblastí vodného hospodárstva dostáva sa časopis nielen k profesijným organizáciám, ale aj ústredným orgánom, organizáciám štátnej správy, školám, knižniciam, výskumným ústavom a iným inštitúciám a fyzickým osobám v SR a ČR.

      Celkové prínosy časopisu možno rozdeliť do troch základných oblastí:
 1. Časopis VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA (VS) je odborné periodikum vodohospodárov na Slovensku.
 2. Okrem vlastných stránok časopisu počíta sa s vydávaním doplnkových materiálov akými sú chválené zákony, technické normy, reklamy a ďalšie dôležité dokumenty z oblasti vodného hospodárstva.
 3. Poskytuje aktuálne informácie z oblasti vodného hospodárstva nielen pre odborníkov členských organizácií, ale aj pre širokú verejnosť, výmenu skúseností a aktívnu propagáciu vodného hospodárstva ako aj ostatnú činnosť v prospech vodného hospodárstva.
Článok 3
Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad, cena
 
       Rozsah časopisu je založený na vyváženej kapacite autorov a prispievateľov a najmä na ekonomických možnostiach ZZVH. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah alebo náklad upravený.
       O návrhu redakčnej rady na zvýšenie rozsahu, nákladu, prípadne mimoriadneho vydania, rozhodne Výkonná rada ZZVH. Cena výtlačku: zdarma.
 
Článok 4
Povinnosti vydavateľa
 
       a)  V súlade s § 6 ods. 2.  zákona č. 167/2008 Z. z.  o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) je vydavateľ periodickej tlače povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo názov periodickej tlače, periodicitu vydávania, údaje o vydavateľovi periodickej tlače a to: názov, sídlo a identifikačné číslo, dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače, cenu výtlačku, evidenčné číslo periodickej tlače.
       V súlade s § 6 ods. 3.  zákona vydavateľ periodickej tlače, ktorý je právnickou osobou, je povinný v prvom čísle periodickej tlače vydanej v kalendárnom roku uverejniť oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 4 písm. j). zákona.
       V súlade s § 11 ods. 8 zákona vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov, prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej tlače, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
 
       b)  V súlade so Zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch je vydavateľ povinný bezplatne na svoje trovy odovzdať do troch dní od začatia rozširovania povinný výtlačok:
v zmysle prílohy č. 1 k zákonu:
1) Slovenská národná knižnica 2x
2) Univerzitná knižnica Bratislava 2x
3) Centrum vedecko-technických informácií SR 1x
4) Ústredná knižnica SAV, Bratislava 1x
5) Štátna vedecká knižnica v B. Bystrici 1x
6) Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1x
7) Štátna vedecká knižnica v Prešove 1x
8) Ministerstvo kultúry SR 1x
9) Parlamentná knižnica Národnej rady SR 1x

v zmysle prílohy č. 4 k zákonu:
10) Slovenský národný archív 1x
 
b)  V súlade s § 6 Zákonom č. 13/1993 Z. z.  o umeleckých fondoch právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa § 5 ods. 1 vo výške 2%. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca literárnemu fondu (LF).
 
 
   D R U H Á   H L A V A
 
Článok 1
Rozpočet, financovanie a odmeňovanie
 
       Príjmovú časť rozpočtu časopisu tvoria príjmy z vlastných zdrojov, inzercie, reklamy, dotácie, vlastných prostriedkov a iných príspevkov.
 
       Výdavkovú časť rozpočtu časopisu tvoria výdavky za tlač, expedíciu, redakčné spracovanie (zodpovedný redaktor, redakčná rada), odmeny za autorské príspevky, ostatné výdavky ( kancelárske potreby, odvody, poštovné ap.)
 
       Výška odmeny zodpovednému redaktorovi je určená v pracovnoprávnom dokumente, ktorý schvaľuje predseda Výkonnej rady ZZVH na návrh predsedu redakčnej rady.
 
       Výška odmeny pre redakčnú radu je schvaľovaná v rozpočte príslušného roku. Výšku odmeny pre jednotlivých členov redakčnej rady navrhuje jej predseda. Odmena je splatná l x ročne po vydaní posledného výtlačku časopisu.
 
       Odmeňovanie autorov príspevkov do časopisu sa vykonáva podľa schváleného spôsobu odmeňovania. Výšku honorárov za autorskú príspevkovú činnosť navrhuje predseda redakčnej rady a schvaľuje predseda Výkonnej rady ZZVH.
           
 
T R E T I A   H L A V A
 
Postavenie vydavateľa, redakcie, zodpovedného redaktora,
 redakčnej rady, predsedu redakčnej rady, autorov
 
Článok 1
Postavenie vydavateľa
 
       Za časopis zodpovedá vydavateľ, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia platné pre vydavateľa.
 
Článok 2
Redakcia, zodpovedný redaktor
 
       Výkonnou zložkou časopisu VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA je redakcia. Tvorí ju zodpovedný redaktor, ktorého na základe výberového konania menuje do funkcie ako aj odvoláva  predseda Výkonnej rady (VR). Zodpovedný redaktor sa podieľa na jeho tvorbe a navrhuje grafickú úpravu.
 
       Zodpovedný redaktor môže byť ten, kto je na to odborne spôsobilý a
 • je zamestnancom ZZVH (uzatvorí sa s ním pracovnoprávny pomer)
 • vedie a organizuje prácu v redakcii a plní všetky úlohy potrebné pre vydanie čísla
 • zodpovedá za tvorbu, grafickú úpravu časopisu, predkladá konečnú podobu návrhu čísla časopisu na schválenie predsedovi redakčnej rady
 • po schválení konečnej podoby, odovzdá návrh do tlačiarne na tlač časopisu
 • vedie prehľad príspevkovej činnosti, spracúva podklady pre výpočet a výplatu autorských odmien – honorárov. Komunikuje s autormi o potrebných náležitostiach vo veci autorizácie, resp. doplnenia údajov pre uverejnenie príspevku, dbá o to, aby obsah neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a organizácií.
 • vedie prehľad o reklamách zverejnených v časopise, spracúva podklady pre vyhotovenie faktúr za reklamu v zmysle schváleného cenníka
 • zodpovedá za svoju činnosť predsedovi VR a redakčnej rade
 • počas neprítomnosti predsedu redakčnej rady pripravuje a vedie rokovanie redakčnej rady
 • zabezpečuje zasadnutie redakčnej rady, pripravuje písomnú prípravu o došlých príspevkoch, resp. príspevkoch presunutých z predchádzajúceho zasadnutia
 • zúčastňuje sa zasadnutí redakčnej rady ako jej tajomník, zodpovedá za vypracovanie zápisu zo zasadnutia a raz ročne predkladá redakčnej rade správu o činnosti
 • v spolupráci s predsedom redakčnej rady pripravuje plán významných tém, výročí, konferencií a iných udalostí v odvetví vodného hospodárstva ako podklad na objednávku materiálov v najbližšom období
Článok 3
Redakčná rada
 
       Redakčná rada (RR) je odborným garantom časopisu VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA. Tvoria ju: predseda redakčnej rady, zodpovedný redaktor a ostatní členovia redakčnej rady.
 1. Predsedu volí na dvojročné obdobie Výkonná rada ZZVH na svojom I. zasadnutí po voľbách.

 2. Členov redakčnej rady navrhuje predseda redakčnej rady. Menuje a odvoláva ich predseda Výkonnej rady ZZVH na čas trvania ich funkčného obdobia, ktoré je 2 roky.

 3. Členmi redakčnej rady sú najmä:
  • zástupcovia členských organizácií ZZVH
  • zástupcovia odborných vodohospodárskych organizácií
  • odborníci z praxe

  Členstvo v redakčnej rade je dobrovoľné. Prijatím členstva v redakčnej rade sa členovia zaväzujú vykonávať svoju funkciu nezávisle, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a so všetkou zodpovednosťou.

 4. Ukončenie členstva v RR VS najmä:
  • odvolaním zo strany predsedu Výkonnej rady ZZVH
  • strata poverenia členskou organizáciou (na návrh členskej organizácie ZZVH, resp. ukončením pôsobenia v členskej organizácii)
  • oznámením o ukončení členstva/úmrtím
  • neplnením si povinností člena RR VS

 5. Povinnosti a práva členov redakčnej rady:
  • zúčastňovať sa zasadnutí redakčnej rady časopisu na základe pozvánky jej predsedu
  • v prípade, že sa člen nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť rokovania je jeho povinnosťou sa zo zasadnutia ospravedlniť, zásadne pred týmto zasadnutím
  • predkladať návrhy a v súčinnosti s ostatnými členmi redakčnej rady posúdiť a zaradiť doručené príspevky do príslušného dvojčísla časopisu
  • pomáhať redakcii získavať príspevky do časopisu z významných tém, výročí, konferencií a iných udalostí v odvetví vodného hospodárstva v príslušnom roku. Svojimi návrhmi prispievať k zlepšeniu odbornej úrovne časopisu.
  • podávať návrhy na realizáciu nových príspevkov a na opatrenia smerujúce k zvýšeniu celkovej kvality časopisu. Tiež pomáhať získavať alternatívne finančné prostriedky.
  • vykonávať zverenú funkciu so všetkou svedomitosťou a nestrannosťou
  • má právo kedykoľvek si vyžiadať rukopisy poskytnuté redakcii, vrátane tých, ktoré zodpovedný redaktor zamietol pred recenzným konaním
  • hlasovať v sporných prípadoch za uverejnenie príspevkov

 6. Zasadnutie redakčnej rady zvoláva a vedie jej predseda minimálne raz pred vydaním každého čísla -  (6 x ročne). Redakčná rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady. 
Článok 4
Práva a povinnosti predsedu redakčnej rady
 
       V zmysle čl. 8 bod 7. písm. h. Stanov ZZVH predsedu redakčnej rady volí na dvojročné volebné obdobie a odvoláva Výkonná rada ZZVH.
           
       Práva a povinnosti predsedu:
 • z poverenia vydavateľa riadi časopis
 • zvoláva a vedie zasadnutie redakčnej rady
 • predkladá redakčnej rade doručené príspevky do príslušného čísla
 • schvaľuje konečnú podobu návrhu čísla časopisu
 • zastupuje časopis navonok vo vzťahu k Výkonnej rade a Zhromaždeniu
 • navrhuje odmeny členom redakčnej rady
 • navrhuje odmeny za autorské príspevky - honoráre
 • v spolupráci so zodpovedným redaktorom pripravuje plán významných tém, výročí, konferencií a iných udalostí v odvetví vodného hospodárstva ako podklad na objednávku materiálov v najbližšom období
 • schvaľuje vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia redakčnej rady
 • v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady
Článok 5
Autori príspevkov do časopisu
 1. Časopis Vodohospodársky spravodajca spolupracuje s pracovníkmi členských organizácií Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a externými odborníkmi,  ktorí sa zaoberajú vodným hospodárstvom, prípadne príbuznými vednými disciplínami.
 2. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú. Zodpovedný redaktor môže ukončiť spoluprácu s autorom v prípade, že sa tento pri spracúvaní témy dopustil nekorektných postupov, napríklad plagiátorstva.
 3. Autori posielajú príspevky podľa pokynov zverejnených na stránke časopisu a na webovej stránke Združenia.
 4. Autor odovzdaním príspevku ručí za to, že v súvislosti s jeho obsahom nedôjde jeho uverejnením k porušeniu platných právnych predpisov, predovšetkým z oblasti autorského práva.
 5. Príspevky zahraničných autorov musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem príspevkov predložených v jazyku českom.
 6. Redakčná rada si vyhradzuje právo na neuverejnenie príspevku, ktorý nebude spĺňať formálne náležitosti a obsahové zameranie časopisu.
 7. Príspevky schválené na uverejnenie redakčnou radou sú podľa potreby zasielané na odborné posúdenie lektorom.
 
Š T V R T Á   H L A V A
 
Záverečné a prechodné ustanovenia  
 1. Štatút časopisu VS je záväzný pre všetkých členov redakčnej rady a redakciu časopisu Vodohospodársky spravodajca.
 2. Náklady spojené s činnosťou redakcie a RR budú hradené z rozpočtu na časopis.
 3. Dňom 31. 12. 2014 končí platnosť Štatútu č. 14/2009 časopisu Vodohospodársky spravodajca.
 4. Štatút č. 16/2014 časopisu Vodohospodársky spravodajca nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2015.
 
 
 
Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
predseda Výkonnej rady
 
V Bratislave, dňa 16. 12. 2014