Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je nezávislá, nezisková, dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby zamestnávajúce v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. Vzniklo 9. decembra 1991 a jeho prvotným cieľom bolo naplnenie požiadaviek zákona o tripartite. Už od začiatku bolo jasné, že činnosť združenia nezostane len pri kolektívnom vyjednávaní. Bola vyslovená požiadavka, aby ZZVH obhajovalo a presadzovalo oprávnené požiadavky svojich členov, uplatňovalo názory a odborné stanoviská k rozhodujúcim zámerom vodného hospodárstva, spolupracovalo s orgánmi štátnej správy vo VH v záujme zlepšovania podmienok pre profesijnú činnosť a zúčastňovalo sa na legislatívnych úpravách zákonov a vyhlášok v oblasti VH.

Orgány a členská základňa

ZZVH je právnickou osobou, ktorej najvyšším orgánom je Zhromaždenie predstaviteľov zamestnávateľov. Zhromaždenie schvaľuje stanovy ZZVH a ich zmeny, rozhoduje o prijatí a vylúčení členov ZZVH, volí predsedu a členov Výkonnej rady a revíznu komisiu, na návrh Výkonnej rady schvaľuje a odvoláva tajomníka. Pracovnými a poradnými orgánmi sú odborné komisie – revízna, legislatívna, vedecko-technická, pre propagáciu, tlač a informácie, pre spoluprácu a styk so zahraničím, sociálna a redakčná rada časopisu Vodohospodársky spravodajca.
Členmi ZZHV sa môžu stať fyzické osoby s odbornou kvalifikáciou na úseku vodného hospodárstva, ktorí sa aktívne podieľajú pri presadzovaní vodohospodárskej politiky, ochrane a tvorbe životného prostredia. Kolektívnymi členmi ZZVH sa môžu stať právnické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky. Členmi môžu byť aj ich organizačné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri.

Predmetom činnosti je:

 • Obhajovať a ochraňovať spoločné aj špecifické záujmy členov ZZVH a vytvárať pre to nevyhnutné predpoklady v rámci ZZVH aj mimo neho.
 • Podieľať sa iniciatívne na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatreniach, ktoré ovplyvňujú činnosti a podnikanie vo vodnom hospodárstve.
 • Vyjadrovať sa k rozhodujúcim zámerom rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku, poskytovať o tom svojim členom základné informácie.
 • Zabezpečovať činnosť a služby charakteru informačného, poradenského, výchovno-vzdelávacieho, projekčného a v oblasti organizácie a riadenia.
 • Spolupracovať s odbornými profesijnými organizáciami", pôsobiacimi v Slovenskej republike aj v zahraničí a vytvárať podmienky pre túto spoluprácu.
 • Podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia v oblasti vôd.
 • Zastupovať svojich členov voči príslušným odborovým orgánom a uzatvárať s nimi kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
 • Sústreďovať, analyzovať a spracovávať dôležité poznatky a skúsenosti z praxe vo vodnom hospodárstve doma aj v zahraničí a zabezpečiť ich popularizovanie a rozširovanie pre účelné využívanie v praxi.
 • Združovať odborníkov z členských organizácií za účelom poskytovania expertných poradenských a konzultačných služieb zameraných na oblasť vodohospodárskych činností.
 • Spolupracovať pri organizovaní odborných konferencií, sympózií, exkurzií, seminárov, študijných ciest, prednášok a iných podobných akcií za účasti domácich i zahraničných odborníkov s cieľom rozširovania najnovších odborných poznatkov na úseku vodného hospodárstva.
 • Vydávať vlastný časopis.