Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
 
v spolupráci s
 
Ministerstvom životného prostredia SR
Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava
Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Banská Štiavnica
Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Bratislava
Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Bratislava
Ústavom hydrológie SAV, Bratislava
Slovenským priehradným výborom
Medzinárodnou asociáciou hydrologických vied
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS 
 
organizuje konferenciu, nad ktorou prevzal záštitu podpredseda vlády
a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos

 

 

 
Tematické okruhy konferencie:
 
Integrovaný manažment povodí a programy opatrení
aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu povodňového rizika,
technické a zelené opatrenia, manažment sucha
 
Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne 
 
Technické opatrenia a zelená infraštruktúra 
vplyvy, význam a účinnosť opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami  (povodne a sucho) 
 
Kontakt: 
Tomáš Hajdin, Tel: +421 2 59 343 358, e-mail: tomas.hajdin@vuvh.sk  
 
Na stiahnutie:
2. Cirkulár
Cirkulár
Predbežná prihláška