Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
Konferencia mladých odborníkov 2017 pozná víťazov

 Počas Týždňa vedy a techniky 2017, vo štvrtok 9. novembra 2017, sa uskutočnila tradičná celoslovenská Konferencia mladých odborníkov. Ide o podujatie, ktoré pozostáva z troch rovnocenných súťaží odborných prác mladých vodohospodárov, hydrológov, meteorológov a klimatológov. 16. Konferencia mladých vodohospodárov (KMVH), 29. Konferencia mladých hydrológov a 18. konferencia meteorológov a klimatológov bola v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

 Do konferencie pre mladých vodohospodárov slovenskí a českí autori prihlásili celkom 13 prác, pričom 12 z nich prezentovali súťažiaci vo finále v metropole Slovenska. Odbornú komisiu KMVH nominovalo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. Združenie do poroty nominovalo profesionálov z vodohospodárskej praxe (členovia odbornej komisie KMVH: Ing. Alena Bujnová (špecialistka Podnikového riaditeľstva SVP, š. p., Banská Štiavnica), Ing. Ingrid Kušniráková (vedúca odboru VH rozvoja a plánovania SVP, š. p., OZ Banská Bystrica), prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU), Ing. Pavel Hucko, CSc. (Výskumný ústav vodného hospodárstva, Odbor kvality vôd), Ing. Peter Rusina (vedúci odboru VH rozvoja a plánovania, SVP, š. p., OZ Bratislava). Porotcovia pozitívne hodnotili výber tém, v ktorých rezonovala už aj problematika klimatických zmien a riešení negatívnych dosahov v krajine. V záverečnom hodnotení pridali aj niekoľko odborných námetov a povzbudili mladých ľudí v ich ďalšej práci. Tri najlepšie práce porota vyhlásila bez udania poradia. Ocenení si odniesli finančnú odmenu vo výške 100 € od ZZVH a drobné darčeky na pamiatku od SVP, š. p.

Najlepšie práce v KMVH:

Ivana Horáková a Dušan Žabka: Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd (FCHPT STU – oddelenie technológie ochrany životného prostredia, Bratislava),

Stanislav Paseka: Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému (VUT Fsv ÚVHK, Brno)

Tomáš Kozel:  Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže (ČVUT Fsv Praha)

ZOZNAM SÚŤAŽNÝCH PRÁC V KONFERENCII MLADÝCH VODOHOSPODÁROV