Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov v
 Zdužení zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku   
 

     V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), s účinnosťou od 25.05.2018, poskytujeme dotknutej osobe nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov: 
 
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovenskuso sídlom Patrizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 308 41 721 (ďalej aj „ZZVH“ alebo „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: písomne na e-mailovej adrese maria.mandincova@vuvh.skalebo na korešpondenčnej adrese Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava alebo telefonicky na tel. č.: 02/59 343 255.
 
Právny základ a účely spracúvania osobných údajov
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 nariadenia.
 
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a v tom rozsahu, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 
 a) dotknutá osoba vyjadrila súhlasso spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
b) spracúvanie je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebona vykonanie opatrenia preduzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
spracúvanie osobných údajov pred uzatvorením zmluvy je na základe dobrovoľnosti dotknutej osoby ako žiadateľa o uzavretie zmluvy a je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu; osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, jej správy alebo zmeny.
c) spracúvanie je nevyhnutné nasplnenie zákonnej povinnostiprevádzkovateľa,
d) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmovdotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana; 
Medzi oprávnené záujmy ZZVH patrí spracúvanie osobných údajov na účely prevencie a odhaľovania trestných činov, za účelom ochrany života, zdravia a majetku, za účelom obhajoby právnych nárokov.
 
 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
 
- orgány verejnej moci https://www.lewik.org/organy-verejnej-moci/)
 
- ZZVH ako prevádzkovateľ vrátane zamestnancov
 
- zmluvní sprostredkovatelia, ako napr. poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, poskytovatelia právnych služieb vrátane vymáhania pohľadávok, subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov zabezpečujúce preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby,- poskytovatelia služieb BOZP a PO, poskytovatelia rôznych servisných služieb, poskytovatelia softvérov, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, spoločnosti poskytujúce poradenstvo a iní obchodní partneri; 
ide o externé spoločnosti spravujúce naše systémy či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy, pričom pri spracúvaní osobných údajov sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúcej požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa v súčasnosti neuskutočňuje. 
 
Doba uchovávania osobných údajov
 
Osobné údaje uchovávame po dobu trvania súhlasu na konkrétne účely, ak osobitný predpis neustanoví inak. 
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení alebo povinní. Len čo uplynie doba potreby uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje budú fyzicky zlikvidované a vymazané, v osobitných prípadoch postúpené na archiváciu v zmysle osobitných predpisov.
 
V oblasti rozpočtu a účtovníctva je spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia agendy účtovníctva (fakturácie a pokladňa) pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov), ktoré sú právnym základom na ich spracúvanie. Lehota uchovávania osobných údajov je stanovená podľa osobitných predpisov 10 rokov, podľa Registratúrneho plánu prevádzkovateľa a v prípade osobitných zmlúv, v ktorých ako jedna zo zmluvných strán vystupuje prevádzkovateľ.  Príjemcami sú orgány verejnej moci a subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov zabezpečujúce preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby. 
 
V oblasti personálnej agendy je spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia personálnej agendy, agendy miezd a ekonomiky práce a evidencie uchádzačov o zamestnanie pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom verejnej moci, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, evidencia nároku na poskytnutie stravovacej poukážky s príspevkom zamestnávateľa, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 395/2002Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, zákon č.  43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), zmluva uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka prácea súhlas. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. 
Lehota na uchovávanie osobných údajov je v podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa (osobný spis zamestnanca - dovŕšením sedemdesiateho 70 roku života zamestnanca (aj bývalého), ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Príjemcami sú orgány verejnej moci a subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov (zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby. 
 
Za účelom vedenia organizačnej agendy, právnej agendy a agendy týkajúcej sa oblasti správy majetku štátu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle osobitných právnych predpisov, a to najmä zákon NR SR č. 278/1993 Z .z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v platnom znení, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Za účelom vedenia agendy PO, BOZP a CO sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitných predpisov (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení) a na zmluvnom základe. 
 
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti agendy obchodno-právnych vzťahov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne), plnenie zmluvy a vyjadrený súhlas dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 nariadenia. Lehota uchovávania je stanovená osobitným predpisom (zákon o účtovníctve), registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa alebo dobou určenou v súhlase.
V rámci oblasti obchodno-právnych vzťahov za účelom ich realizácie je právnym základom spracúvania osobných údajov aj oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ktorým je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Doba uchovávania osobných údajov je závislá podľa trvania obchodnoprávneho vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov a schváleného registratúrneho plánu prevádzkovateľa, ako aj osobitnými zmluvnými dojednaniami týkajúcich sa doby uchovávania.  
Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a podľa osobitných predpisov aj orgány verejnej moci. 
 
Na účely správy registratúry sú osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytované príjemcom, ktorými sú subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi a registratúrnym plánom prevádzkovateľa.
 
 
 
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich tohto osobitného predpisu alebo súhlas dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. 
Poskytnutie osobných údajov zo strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možné poskytnúť informácie. Lehota uchovávania osobných údajov je podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa (5 rokov). Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a orgány verejnej moci. 
 
Prevádzkovateľ vedie evidenciu zmlúv. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, osobitné predpisy alebo vyjadrený súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. 
Doba uchovávania osobných údajov je doba stanovená v udelenom v súhlase, 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy, ak osobitný predpis, osobitné ustanovenia zmluvy alebo registratúrny plán neustanovuje inú dobu.
Príjemcom môžu byť v závislosti od predmetu plnenia zmluvy orgány verejnej správy, zmluvní partneri, iné subjekty. 
Zhotovovanie a zverejňovanie obrazových záznamov zo spoločenských a odborných podujatí je oprávneným záujmom prevádzkovateľa vyplývajúcim z predmetu jeho činnosti na účely prezentácie a informovania o aktivitách a činnosti prevádzkovateľa na webových stránkach prevádzkovateľa, v publikáciách vydávaných prevádzkovateľom, v elektronických a printových médiách a na nástenkách v priestoroch prevádzkovateľa.
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 
Evidencia a kontrola jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je oprávneným záujmom prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku, ochrany života, zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Prevádzkovateľ má právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov v evidencii vstupu je 1 kalendárny rok nasledujúci po zaevidovaní posledného záznamu. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov orgány verejnej moci – súdy, advokáti, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak ich na to oprávňuje osobitný predpis.
 
 
Informácia o právach dotknutej osoby
 
Právo na informáciu o spracúvaní osobných údajov
Ide o základnú informáciu o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v rozsahu: 

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, 

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, 

 • účely spracúvania osobných údajov, ako aj právny základ spracúvania, 

 • oprávnený záujem, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe, 

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ak existujú, 

 • v relevantnom prípade informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, 

 • doba uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie, ďalšie informácie o právach dotknutých osôb, 

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

 • informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, 

 • informácia, z akého zdroja osobné údaje pochádzajú v prípade, že/ak neboli získané od dotknutej osoby, 

 • informácia, či sa osobné údaje spracovávajú na marketingové účely, 

 • informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. 

 
Právo na prístup k osobným údajomspočíva v existencii práva požadovať od prevádzkovateľa prístupk osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby.
 
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o: 

 • účeloch spracúvania, 

 • kategóriách dotknutých osobných údajov, 

 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, 

 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, ak je to možné, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

 • informácii o Vašich právach, 

 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov, 

 • informácii o zdroji osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,

 • informácii o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu; v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a o predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

 • informácii a primeraných zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie podľa článku 46 nariadenia.


Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
 
Máte právo na opravuosobných údajov v prípade neaktuálnosti, nepresnosti či zmeny osobných údajov, ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov (napr. formou poskytnutia doplnkového vyhlásenia) . 
 
Máte právo na výmaz/vymazanie( tzv. „právo byť zabudnutý“).
 
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože prevádzkovateľ osobných údajov môže mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
Vymazanie osobných údajov dotknutej osoby u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu, je oprávnené, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ktorý bol udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, 
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (článok 21 ods. 1 nariadenia) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (priamy marketing vrátane profilovania),
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia. 
 
Podľa čl . 17 ods. 2 nariadenia, ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 
 
Článok 17 ods. 3 nariadenia stanovuje, kedy sa právo na vymazanie neuplatňuje; je to v prípadoch, pokiaľ je spracúvanie potrebné 
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia),
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 
Obmedzeniespracúvania osobných údajov.
   V prípade takejto požiadavky sa spracúvanie osobných údajov obmedzí výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo sa spracúvanie osobných údajov zablokuje. 
   Podľa článku 18 nariadenia má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie citovaných ustanovení, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. 
Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, bude prevádzkovateľ informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 
Právo na prenosnosťúdajov 
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu. 
 
Právo namietaťproti spracúvaniu, vrátane namietania proti profilovaniu, ak sa vykonáva
V prípade, ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
V zmysle platných právnych predpisov dotknutá osoba môže vzniesť námietku aj proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a proti profilovaniu, ktoré však ZZVH ako prevádzkovateľ osobných údajov nevykonáva. 
 
Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov
S podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
 
Právo odvolať súhlasso spracúvaním
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi preukázateľnými spôsobmi: 
a) mailom na adresu maria.mandincova@vuvh.sk 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. 
 
 
Prehľad právnych predpisov upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov od 25.05.2018
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.