Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Poznáme víťazov Súťaže o najlepšiu diplomovú prácu 2017

 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku aj tohto roku vyhlásilo Súťaž o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú prácu.  Do súťaže sa v zmysle štatútu súťaže môžu prihlásiť študenti, ktorí končia inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity na Katedre vodného hospodárstva krajiny a na Katedre hydrotechniky.

Podmienkou súťaže je, aby diplomová práca študentov bola tematicky zameraná na oblasť vodného hospodárstva alebo hydrológie a riešila konkrétny problém alebo prinášala nové teoretické poznatky. Súťaž o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú prácu v roku 2017 vyhrali a finančnú cenu si zaslúžili títo študenti STU Bratislava: Ing. Marija Mihaela Labat s diplomovou prácou „Návrh krajinno-inžinierskych opatrení v povodí rieky Myjava (Katedra vodného hospodárstva krajiny) a Ing. Andrej Šille, ktorý obhájil diplomovú prácu s názvom „Posúdenie vplyvu navrhovaných podzemných stien na režim podzemných vôd“ (Katedra hydrotechniky).


Zoznam víťazov Súťaže o najlepšiu diplomovú prácu od roku 2009 do 2017