Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
Prehľad o obsadení redakčnej rady časopisu Vodohospodársky spravodajca k 01.01.2019
 
P. č.
Názov organizácie
Funkcia
Meno a priezvisko

 I. Členské organizácie
1.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
predseda
Ing. Pavel Hucko, CSc.
2.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
zodpovedný redaktor
Ing. Mária Rimarčíková
3.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
člen
RNDr. Andrea Vranovská, PhD.
4.
SVP š.p., PR Banská Štiavnica
člen
Ing. Marián Bocák
5.
SVP š.p., OZ Bratislava
člen
Ing. Peter Rusina
6.
SVP š.p., OZ Piešťany
člen
Ing. Andrej Šille
7.
SVP š.p., OZ Banská Bystrica
člen
Ing. Juraj Jurica
8.
SVP š.p., OZ Košice
člen
Ing. Stanislav Dobrotka
9.
Vodohospodárska výstvba š.p. Bratislava
člen
Ing. Ingrid Grundová
10.
Slovenský hydrometeorologický ústav
člen
Ing. Jana Poórová, PhD.
11 Slovenský hydrometeorologický ústav člen Ing. Danica Lešková, PhD.
12.
Regotrans - Rittmeyer, s.r.o.
člen
Ing. Gabriel Tuhý

 II. Zástupcovia odborných vodohospodárskych organizácií
13.
MŽP SR
člen
Ing. Ivica Galléová
14.
SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
člen
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
15.
STU, Stavebná fakulta, KZEI
člen
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
16.
Povodí Moravy, ČR
člen
Dr. Ing. Antonín Tůma
 
III. Odborníci z praxe
17.
dôchodca
člen
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.