Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR do súťaže

 
Š t a t ú t  
súťaže o cenu ZZVH
za najlepšiu diplomovú prácu
v oblasti vodného hospodárstva a hydrológie


Úvodné ustanovenie
 
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ďalej len ZZVH) na základe dobrých skúseností s gesciou súťažných konferencií mladých vodohospodárov sa rozhodlo o c e ň o v a ť aj najlepšie diplomové práce z oblasti vodného hospodárstva.  
 
 
Článok 1
Názov súťaže a vyhlasovateľ
 
Súťaž sa vyhlási  každoročne pod názvom: „Súťaž o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú prácu v roku 20xx”. V názve sa uvedie príslušný rok.
Vyhlasovateľom súťaže je Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica.
Vyhlasovateľovi prináležia všetky kompetencie vo vzťahu k štatútu, priebehu súťaže, vyhlasovaniu výsledkov, autorským právam súťaže, menovaniu oprávnených osôb a riešeniu sporov.
 
 
Článok 2
Podmienky súťaže
 
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí končia inžinierske štúdium  SvF STU na:
1)    Katedre vodného hospodárstva krajiny
2)    Katedre hydrotechniky
 
           
Článok 3
Kritériá pre zaradenie diplomových prác do súťaže
 
Kritériá pre zaradenie diplomových prác do súťaže sú nasledovné:
a)    diplomant bol vopred oboznámený s podmienkami súťaže,  bol vopred oboznámený
       s možnosťou zapojiť sa do súťaže a túto možnosť využil
b)    diplomant odovzdal diplomovú prácu v stanovenom termíne a úspešne ju  obhájil
c)    diplomová práca je tematicky zameraná na oblasť vodného hospodárstva alebo
       hydrológie a rieši konkrétny problém alebo prináša nové teoretické poznatky
d)    diplomant, v prípade, že jeho práca bude víťazná, sa zaväzuje poskytnúť ju
       v elektronickej forme vyhlasovateľovi súťaže
 
 
Článok 4
Hodnotenie diplomových prác
 
Členovia komisie pre obhajoby vypracujú bodové hodnotenie pre každú diplomovú prácu a po obhajobách všetkých prác hodnotenie odovzdajú predsedovi komisie pre súťaž, ktorého menuje predseda Výkonnej rady vyhlasovateľa. Každý člen komisie pre obhajoby  ohodnotí prácu v štyroch oblastiach, pričom pridelí v každej oblasti body podľa rozsahu:
 
 
Meno autora a názov DP:
bodovací rozsah
1. ciele práce a ich splnenie
1 – 10
2. konkrétny prínos pre vodné hospodárstvo alebo hydrológiu
1 – 10
3. vhodnosť použitej metodiky
1 – 10
4. prezentácia práce pri obhajobe
1 – 10
5. výstupy počas spracovania práce (články, publikácie,
    terénne experimenty, softvér, projekt, ....
2 body za každý výstup
 
Článok 5
Zloženie komisie pre súťaž
 
Komisiu pre súťaž tvoria:
a) členovia komisie pre obhajoby DP
b) predseda komisie pre súťaž, ktorého každoročne menuje predseda Výkonnej rady ZZVH
 
 
Článok 6
Vyhodnotenie najlepšej diplomovej práce
 
Komisia pre súťaž overí splnenie kritérií pre zaradenie diplomových prác do súťaže podľa článku 3.
Komisia pre súťaž určí podľa hodnotenia členov komisie pre obhajoby poradie jednotlivých diplomových prác. Diplomové práce s najvyšším bodovým hodnotením sú víťaznými diplomovými prácami v príslušnom roku.
Komisia pre súťaž vypracuje záznam o priebehu súťaže a odovzdá ho predsedovi Výkonnej rady ZZVH. Záznam o priebehu súťaže podpisuje predseda komisie pre súťaž a vedúci katedry.
 
 
Článok 7
Zverejnenie
 
Predseda Výkonnej rady oznámi výsledky súťaže víťazom, rektorom materskej vysokej školy víťazov. Výsledky súťaže aj s bodovým vyhodnotením sa zverejnia aj na www.zzvh.sk a v odbornom časopise Vodohospodársky spravodajca.
 
 
Článok 8
Ceny
 
Zhromaždenie zástupcov zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve svojim uznesením každoročne schváli výšku finančnej odmeny a uvedie ju v zápisnici.   
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať výšku a formu odmeny pre jednotlivé ročníky, prípadne niektorú z cien v aktuálnom ročníku súťaže neudeliť.
 
 
Článok 9
Odovzdanie cien
 
Slávnostné odovzdanie cien prebehne v deň promócií. Autorom víťazných prác ceny odovzdá zástupca vyhlasovateľa .
 
 
Článok 10
Záverečné ustanovenie
 
Štatút bol vypracovaný v spolupráci s Katedrou vodného hospodárstva krajina a Katedrou hydrotechniky SvF STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.
Štatút nadobudol účinnosť jeho schválením na Zhromaždení zástupcov zamestnávateľov vo VH na Slovensku, dňa 30.4.2009, Uznesenie časť C. bod 9.
Zmeny štatútu sú možné po skončení príslušného ročníka súťaže.

Zoznam víťazov Súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú prácu od roku 2009 do 2018