13. konferencia mladých vodohodpodárov - (2014)

Sekcia A
Tomáš Andrássy
 
Tomáš Berit
  Rozhodovací proces při operativním řízení nádrží a vodohospodářských soustav, ve vazbě na spolehlivost hydrologické předpovědi – zkušenosti z povodní v červnu 2013
Pavel Čupela
  Zásobní a hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy
Petra Kopecká
  Vyhodnocení experimentálních měření na vodním díle v Českém Vrbném
Tomáš Kozel
  Využití neurónových sítí při řízení hydroenergetické nádrže
Pavel Menšík - Daniel Martoň
  Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
Andrea Palkovičová
  Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
Vojtěch Pěník - Mikoláš Kesely
  Proudění nenewtonských kapalin a nenewtonských kapalin s obsahem pevných částic v potrubí
Štěpán Zrostlík - Jan Krupička
  Modelování neustáleného chodu sedimentu ve žlabu za vysokých smykových napětí
Sekcia B
Lea Čubanová
  Využitie rybovodu pre účely športovej plavby
Jakub Feltl
  Hledání optimálního řešení při návrhu liniových protierozních opatření
Miroslava Jarabicová - Justína Vítková - Nina Klečková
  Prognóza zrážok a teploty pre oblasť Malaciek
Réka Kemény
  Modelovanie vodnej erózie pôdy v GIS: Povodie toku Teplica
Lenka Korbeľová
  Revitalizácia nábrežných zón: Prípadová štúdia nábrežia Dunaja v Bratislave
Martina Majorošová
  Revitalizácie extravilánu oblasti Mlynská dolina - študentské mestečko
Tatiana Pindjaková - Stanislav Kelčík
  Návrh a posúdenie protipovodňových opatrení mesta Levice
Branislav Štefanec
  Použitie databázových nástrojov na udržanie kvality dátového modelu vodovodnej siete