8. konferencia mladých vodohospodárov - (2009)

Bajtek Zbyněk
Komparácia výkonnosti heuristických metód vzhľadom ku globálnemu optimu

Bulantová Marcela
Posúdenie vplyvu lesa na odtokové procesy v povodiach

Cipovová Katarína
Implementácia smernice Európskeho parlamentu a rady 2007/60/EC o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Mapa rizika mesta Levice

Čubanová Lea
Hydraulický výskum rybích priechodov

Čubanová Lea,  Rumann Ján
Pripravované vodácke dráhy na Slovensku

Dóša Michal, Martincová Mária
Vplyv výberu návrhovej povodňovej vlny na koncepčný návrh poldra

Jalčovíková Monika
Vplyv prietoku na kvalitu akvatického habitatu tokov Torysa, Topľa a Udava

Jánošík Juraj
Vplyv mernej hmotnosti pôdy na výsledky zrnitostných rozborov

Krupová Katarína
Sledovanie vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd v hornom úseku Hrona

Pástorová Jana
Strategický plán protipovodňovej ochrany sídel na príklade prípadových štúdií zo zahraničia

Pásztorová Mária
Analýza prírodných pomerov Ramsarskej lokality Poiplie

Paulovičová Jozefína
Porovnanie doterajších spôsobov výpočtu majetkovej ujmy v ochranných pásmach vodárenského zdroja

Sázel Jiří
Modelování jakosti vody v Ivanovickém potoku

Stankoci Ivan
Rekreačné využitie a splavnenie rieky Morava

Suchár Martin
Alternatívne metódy určovania obsahu vody v pôde

Škrinár Andrej
Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie kvality habitatu horských a podhorských vodných tokov Slovenska

Zsideková Beáta
Využitie GIS pri návrhu protieróznych opatrení v povodí