Program odbornej konferencie bol nasledovný:

13:00 — 17.00 h
Miesto: Expo club, prízemie


1. blok
 
  • Mgr. Pavol Kristeľ – Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Oddelenie prí-pravy programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Ing. Martin Húska – Podpora v oblasti vodného hospodárstva prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 -2020, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ing. Vladimír Novák – Manažment povodňového rizika SR, Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. – Integrovaný manažment vôd a súčasné požiadavky na vzdelávanie vodohospodárov, Slovenská technická univerzita

  • 2. blok
  • Ing. Danica Lešková, PhD. a kol. – Povodňový varovný a predpovedný systém
  • Ing. Andrej Lipták - V Banskej Bystrici sa pripravuje projekt protipovodňovej ochrany mesta – OZ BB, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
  • RNDr. Jana Gajdová - Návrh plánov manažmentu správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly (2. cyklus implementácie RSV), Odbor vodného plánovania, Výskumný ústav vodného hospodárstva
  • Ing. Vladimír Kocian – Zelená energia, stavby na Dunaji a ich prevádzka, Vodohospodárska výstavba, š. p.

  • Informácie o veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA – www. incheba.sk.