Svetový deň vody tento rok v Inchebe

Svetový deň vody 2015 v Inchebe
 
 
Na podnet Organizácie spojených národov si od roku 1992 každoročne 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi kľúčová, nenahraditeľná  a determinuje všetky sféry života. V roku 2015 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a ďalšími zainteresovanými organizáciami zamerala svoju pozornosť na prepojenie vody a jej udržateľného rozvoja.
 
Koncom marca sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa vody pod záštitou ministra životného prostredia SR v Incheba Expo Clube v Bratislave slávnostné stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve. Pozvanie na túto významnú udalosť prijali predseda vlády Robert Fico, minister životného prostredia SR Peter Žiga, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Mario Mikloši, ako aj ďalší významní hostia, zástupcovia vodárenských spoločností, vodohospodári i odborná verejnosť. Hlavnými organizátormi podujatia boli Asociácia vodárenských spoločností, ktoré za predsedníckym stolom zastupoval prezident Stanislav Hreha a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, ktoré reprezentovala predsedníčka a súčasne generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľubica Kopčová. Na úvod prítomných privítal generálny riaditeľ Incheby, a. s. Alexander Rozin, nasledovali príhovory premiéra, ministra životného prostredia, štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR a prestrihnutie pásky, čím sa po prvý krát v histórii na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA otvorila nová sekcia s názvom VODA.
 
Po prejavoch zástupcov organizátorov nasledovalo vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl, ktorú zorganizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve a Asociácia vodárenských spoločností taktiež pri príležitosti Svetového dňa vody.  
 
Po skončení slávnostnej časti sa popoludní pod záštitou ministra životného prostredia SR uskutočnila v Incheba Expo Clube odborná konferencia „Voda a udržateľný rozvoj“ zameraná na informácie z oblasti legislatívy, projektov EÚ (OPKŽP, ROP), protipovodňovú ochranu a iné aktuálne témy. Pozvaní boli aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Cieľom  podujatia bolo podporiť vzájomnú komunikáciu a aktivity jednotlivých organizácii MŽP SR, zástupcov miest a obcí, vodohospodárov a vodárenských spoločností. V prvom bloku odzneli témy: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (Mgr. Pavol Kristeľ, MPaRV SR), Podpora v oblasti vodného hospodárstva prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 -2020 (Mgr. Zdenka Kurčíková, MŽP SR), Plány manažmentu  povodňového rizika (PhD. Mgr. Michal Hazlinger, MŽP SR),  Integrovaný manažment vôd a súčasné požiadavky na vzdelávanie vodohospodárov (Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., STU). V druhom bloku zástupcovia odprezentovali tieto témy: Povodňový varovný a predpovedný systém (Ing. Danica Lešková, PhD. a kol., SHMÚ), V Banskej Bystrici sa pripravuje projekt protipovodňovej ochrany mesta (Ing. Andrej Lipták, SVP, š. p.), Návrh plánov manažmentu správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly (RNDr. Jana Gajdová, VÚVH) a Zelená energia, stavby na Dunaji a ich prevádzka (Ing. Vladimír Kocian, Vodohospodárska výstavba, š. p.).
 
V rámci konania veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2015 bola organizátorom – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácii vodárenských spoločností spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré poskytlo záštitu na podujatie, udelená  cena za mimoriadny prínos v prezentácii vodného hospodárstva a za rozvoj novej sekcie VODA.
 
 
Mgr. Zuzana Kolačanová
Public Relations, VÚVH
Autor fotografií: Peter Vrabec, VÚVH

Fotografie z podujatia