Nová webová doména

www.watermagazines.com  

Ide o projekt podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom s názvom Water Managers Articles Exchange; číslo projektu: 21020246. Stránka bude dobudovaná do konca roka 2011 a potom bude slúžiť ako komunikačná platforma medzi vodohospodármi vyšehradskej štvorky.

Projekt rieši Výskumný ústav vodného hospodárstva a sú do neho zapojené redakcie vodohospodárskych časopisov Slovenska (Vodohospodársky spravodajca), Česka (Vodní hospodářství), Maďarska (Vizmű Panorama) a neskôr sa počíta so spoluprácou Poľska (Gospodarka Wodna) a Ukrajiny (Vodnovo chozjajstva Ukrainy žurnal). Partnerské krajiny V 4 si budú navzájom vymieňať svoje odborné články a recipročne ich publikovať na stránkach svojich časopisov.

Koordinátor projektu verí, že webová stránka sa postupne stane veľmi užitočným nástrojom nielen výmeny odborných vodohospodárskych článkov, ale aj odborných diskusií o najnovších vodohospodárskych trendoch v krajinách V 4.