11. konferencia mladých vodohodpodárov - (2012)

Sekcia A
Tomáš Andrássy
  Hydraulický návrh priečneho profilu pre kombináciu vodáckej dráhy a biokoridoru.
Miroslav Brouček
  The impact of groundwater change due to channel improvement on soil-structure interaction.
Lea Čubanová*
  Mobilné protipovodňové zábrany.
Pavel Čupela
  Hydroenergetické využití vodohospodářské soustavy nádrží – rozšíření softwarové aplikace.
Beata Karabová - Anna Sikorska
  Stanovenie parametrov koncepčného zrážkovo-odtokového modelu na malom povodí.
Oliver Královič - Martin Orfánus
  Matematické modelovanie prúdenia vody v oblasti plavebného stupňa.
Daniel Marton
  Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistotou měření ovlivněných hydrologických dat.
Andrea Palkovičová
  Vplyv havarijného odstavenia vodnej elektrárne Gabčíkovo na hladinový režim Dunaja.
Ivana Pijáková - Lenka Vrabcová
  Matematické modelovanie systému komunálnych odpadových vôd.
Branislav Štefanec
  Vodárenské spoločnosti a mobilné GIS systémy.
Dalibor Šulc
  Vyhodnocení experimentálních dat intezivního chodu splavenin v otevřených korytech.
Miroslav Tvrdoň - Ján Rumann
  Prehľad vtokových objektov malých vodných elektrární.
Ivan Valachovič
  Modelovanie prúdenia vody pri vodohospodárskom objekte Dobrohošť.
Milan Zukal
  Zvyšování bezpečnosti přehrad s ohledem na zachování jejich kulturně historické hodnoty.

Sekcia B
Pavel Berta*
  Simulácia šírenia znečistenia z odľahčovacích komôr v recipientoch.
Marianna Czölderová - Mária Valičková
  Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd.
Michal Dóša - Mária Martincová
  Určenie koeficientu hydraulickej vodivosti pôdy v horskom povodí pomocou zrnitostných rozborov a terénnych meraní.
Oliver Horvát
  Cyklotrasa cez ostrov Sihoť?
Miroslava Jarabicová - Mária Pasztorová
  Dôsledky zmeny manažmentu na vodný režim pôdy v lokalite Belianske lúky.
Katarína Juričeková
  Vplyv topografického faktora na odhad straty pôdy v povodí.
Juraj Klučinec
  Sprietočnenie ramena Dunaja v oblasti Medveďova.
Martin Kubala - Ján Rumann
  Rybie prechody a ich parametre.
Zuzana Pálinkášová - Tatiana Pindjáková
  Interakcia povrchových a podzemných vôd na odvodňovacích kanáloch VSN.
Branislav Pramuk
  Porovnanie časových zmien výdatností a teploty vody vybraných prameňov severnej časti Spišsko - Sarišského regiónu na príklade prameňa č. 1845 v Podrožnom potoku (Lenartov).
Lenka Sumegová - Michal Melicher
  Vplyv reakčných podmienok na proces ozonizácie.
Barbora Šutarová - Boris Bodácz
  Zmeny kvality podzemných vôd v útvare podzemných vôd SK1000600P.
Barbora Tóthová
  Objekty športovej a rekreačnej plavby na Váhu v úseku VD Kráľová - Komárno.
Justína Vitková
  Možný vplyv klimatickej zmeny na zásoby vody v pôde pre bazový a trávnatý porast.
* nesúťažný príspevok